Teijon kirkkoyhdistys ry ja Perniön seurakunta allekirjoittivat 17.6.2008 lahjakirjan, jolla kirkkoyhdistyksen omistukseen konkurssihuutokaupassa 11.1.1999 lopullisesti tullut Teijon hautausmaa lahjoitettiin Perniön seurakunnalle. Omistus- ja hallintaoikeus siirtyy seurakunnalle, kun Perniön kirkkovaltuuston lahjoituksen hyväksymistä koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Kirkkoyhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on jatkossakin toimia yhteistoiminnassa paikallisen seurakunnan kanssa Teijon kirkkorakennuksen, kirkonmäen muun rakennuskannan ja hautausmaan sekä kirkko- ja hautausmaakiinteistöjen ympäristöjen ylläpitämiseksi.

Hautausmaakiinteistö jakaantuu kahteen palstaan. Varsinainen hautausmaaosa sijaitsee palsta I:ssä, johon kohdistuu asemakaavassa merkintä EH/s ja määräys: Hautausmaa, jota on hoidettava ja ylläpidettävä niin, että hautausmaan kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. Palstaan II kohdistuu asemakaavassa merkintä VL/s ja määräys: Lähivirkistysalue, jota on hoidettava ja ylläpidettävä niin, että maisemakuvallinen arvo säilyy.
Lahjoituksen ehdot

1. Hautausmaa-alue ja siihen liittyvä muistolehto ja suunniteltu uurnalehtoalue luovutetaan siinä kunnossa, kun ne ovat luovutushetkellä.

2. Lahjoituksen jälkeen hautausmaalle siunattavien vainajien käytännön toimenpiteet kaikkine seurakunnallisine toimineen tulee tapahtua vain seurakunnan toimesta ja ohjesäännön mukaisesti.

3. Hautausmaa-alueelle tulee taata esteetön kulku seurakunnan toimesta. Vainajien muistoa on voitava kunnioittaa esteettä. Seurakunta laatii hautausmaalle ohjesäännön, jonka Turun Arkkihiippakunnan tuomiokapituli vahvistaa.

4. Hautausmaan oleville haudoille on annettava esteetön oikeus suorittaa uurnahautauksia hautausmaaohjesäännön mukaisesti.
Sukulaisuuden määrittelevät vainajan omaiset ja seurakunnan arkisto yhdessä.

Suunniteltua ja toteutettua sirottelulehtoa on voitava käyttää esteettä vainajien tuhkan sirottelemiseen ja kallioseinämää muistolaatan kiinnittämiseen ohjeen mukaisesti.

Uurnalehto voidaan ottaa käyttöön hautausmaaohjesäännössä mainituin ehdoin.

5. Hautausmaata tulee hoitaa tulevaisuudessa kuten seurakunnan muitakin tämän hallinnassa ja hoidossa olevia hautausmaa-alueita. Seurakunnan on huolehdittava mm. alueen siisteydestä, kasteluveden ja hautojen hoitoon liittyvien maa-ainesten saatavuudesta, jätehuollosta, hautausmaan kivi-, tiili- ja teräsrakenteista, hautausmaalle johtavan tien lumenaurauksesta, ajoneuvojen pysäköintialueesta, haudanhoitovälineistä ja niiden säilytyksestä sekä ilmoitustaulun hoidosta.

6. Hautausmaalla olevat hautamuistomerkit ovat hautapaikkaoikeuden omistajien omaisuutta. Omaiset voivat päättää, milloin hautamuistomerkki halutaan poistaa hautausmaalta.

Jos historiallisesti merkittäviä hautamuistomerkkejä aiotaan poistaa, seurakunta voi pyytää asiasta kirkkoyhdistyksen lausunnon. Hautamuistomerkkien poistaminen on tehtävä haudattujen vainajien hautamuistomerkkejä kunnioittaen.

7. Hautausmaa-alueella kasvavaa puustoa ja aluskasvustoa pitää vaalia ja hoitaa asianmukaisesti ja säännöllisesti. Tarvittaessa on hankittava asianmukainen maisematyölupa.

8. Seurakunta saa veloituksetta käyttöönsä inventointi- ja suunnitteluaineiston selostuksineen, jonka kirkkoyhdistys on saanut puheenjohtajaltaan lahjoituksena hautausmaa-alueen käyttö- ja kehittämistoimenpiteitä varten.

9. Omistus- ja hallintaoikeus siirtyy seurakunnalle, kun Perniön kirkkovaltuuston lahjoituksen hyväksymistä koskeva päätös on saanut lainvoiman ja Teijon kirkkoyhdistyksen yhdistyksen kokous on lahjoituksen hyväksynyt.

Lahjoituksen rasitteet

Hautausmaa-alueella on Bremerin sukuseura ry:n omistuksessa oleva vanha muurattu satulakattoinen hautakappeli, jossa on sinne haudattu vainaja. Seurakunta ei vastaa Bremerin hautakappelin korjaus- ja huoltokustannuksista.

Muita rasitteita ei ole.

Muuta

Hautausmaa-alue on luokiteltu ympäristöministeriön ja Museoviraston julkaisemassa luettelossa valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi.