Rakennussuojelu

Museovirasto esitti 27.9.1996 Lounais-Suomen ympäristökeskukselle Perniössä sijaitsevan Teijon ruukinkartanon keskeisten rakennusten ja puiston suojelemista rakennussuojelulain mukaisesti. Teijon kirkko-nimisellä tilalla esitettiin suojeltavaksi ruukinkirkko ja kivinen viljamakasiini sekä niiden ympäristö.

Teijon ruukinkartano puistoineen ja kirkkoineen on kartoitettu ja luokiteltu ympäristöministeriön ja museoviraston toimesta v. 1993 rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja ympäristöllisesti valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kokonaisuudeksi.

Teijon Kirkkoyhdistys totesi suojeluesitystä koskevassa lausunnoissaan Lounais-Suomen ympäristökeskukselle ja ympäristöministeriölle mm., että suojeluesitykseen suhtaudutaan myönteisesti, ja että suojelupäätöstä tehtäessä perusajatuksena tulisi olla Teijon ruukinkartanon keskeisten rakennusten ja puiston suojelun toteutuminen museoviraston esityksen mukaisesti yhtenä kokonaisuutena samanaikaisesti.

Ympäristöministeriö teki Teijon kirkkoa koskevan rakennussuojelulain mukaisen suojelupäätöksen N:o 36/561/98, annettu Helsingissä 30.9.1999. Ruukinkirkolla on rakennussuojelulain tarkoittamaa kulttuurihistoriallista arvoa teollisuus- ja rakennushistorian, rakennustaiteen, erityisten ympäristöarvojen sekä käytön kannalta. Lisäksi päärakennuksen ja kirkon sisätiloilla sekä niiden kiinteällä sisustuksella ja rakennuksiin liittyvällä historiallisella puistolla on erityistä suojeluarvoa.

Ruukinkirkkoa ja viljamakasiinia on pidettävä rakennussuojelulain tarkoittamana kansallisen kulttuuriperinnön säilyttämiseksi suojeltavana kohteena. Suojelumääräyksissä todetaan mm. seuraavaa:

  • Kirkon ja viljamakasiinin ulkoasu tulee säilyttää. Sisätiloissa voidaan tehdä käytön vaatimia muutoksia.
  • Kirkon arkkitehtonista asua ei saa muuttaa. Kiinteä sisustus on säilytettävä ja sen kunnostuksessa on noudatettava kirkon aikaisemmissa korjauksissa vaalittua alkuperää.
  • Rakennuksia tulee käyttää ja hoitaa niin, että niiden huomattava kulttuurihistoriallinen arvo pysyvästi säilyy.
  • Rakennuksia koskevista korjaussuunnitelmista on pyydettävä Museoviraston lausunto.
  • Museovirastolla on oikeus antaa tarkempia ohjeita suojelumääräysten soveltamisesta sekä antaa vähäisiä poikkeuksia.